A A A

Co u nas słychać?

Uprzejmie informuję, że dnia 28.08.2020 zakończyliśmy realizację zadania publicznego po tytułem:
Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasta Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego podczas wakacji.
Zadanie zostało zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta i Gminy Szczecin.
Serdecznie dziękujemy!
W załączniku znajdą Państwo sprawozdanie z zrealizowanego zadania.

Pozdrawiamy.

Placówka Wsparcia Dziennego PCK "Wesoła Chatka" :)