A A A

Coś o "WESOŁEJ CHATCE"

Ważna informacja!!!

W związku z zaistniałą sytuacją COVID-19 przed przyjściem do placówki należy poinformować o swojej wizycie.
Drodzy odwiedzający w placówce może przebywać maksymalnie 14 osób.

Paulina Będkowska - 514-231-320
KONIEC

Placówka Wsparcia Dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" funkcjonuje od grudnia 2008 roku. Prowadzone są w niej zajęcia dla dwóch grup wiekowych, pierwsza grupa w wieku przedszkolnym 3,5-5 lat, funkcjonuje w godzinach 9.00-14.00 oraz grupa starsza 6-14 lat, funkcjonuje w godzinach 14.00-17.00.

Podstawowymi celami działania Placówki Wsparcia Dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" jest stworzenie dzieciom możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu podstawowych trudności w nauce, jak i w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. W tym celu są prowadzane dwojakie zajęcia:

Pierwsze to organizowanie czasu w tygodniu w postaci: gier zespołowych, kółek zainteresowań, tu zwłaszcza cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć plastycznych, wspólnych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi. Ważnym celem oddziaływań jest dbałość o rozwój zdolności artystycznych podopiecznych i wyrażanie siebie: w śpiewie, tańcu, czy w plastyce. Przede wszystkim są także zajęcia kompensacyjne oraz różnego rodzaju korepetycje. Dzieci uczestniczą w zajęciach reedukacyjnych, na których pod okiem wychowawcy utrwalają wiadomości i wyrównują braki edukacyjne. Biorą udział także w programach profilaktycznych organizowanych przez Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną.

Druga grupa zadań to praca pedagogiczna z dziećmi w postaci zajęć grupowych i indywidualnych, jak również praca z rodzinami dzieci objętych opieką świetlicy. Nadrzędnym celem, jaki sobie stawiamy, jest zapewnienie bezpiecznego środowiska i rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami. Osiągamy ten cel poprzez wzajemną współpracę całego środowiska. Wartościami, którymi się kierują, jest odpowiedzialność za siebie i innych, wzajemne zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka.

Cele i założenia pracy z rodziną weryfikowano na podstawie dotychczasowych kontaktów pedagoga w placówce. Podstawowe cele to pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, wspieranie integracji rodziny, wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie, neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci, odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dzieci. Zadania te realizowane są poprzez szereg zajęć psychoedukacyjnych mających na celu doraźną pomoc dzieciom i ich rodzinom.