A A A

Nasze zajęcia...

Placówka Wsparcia Dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" oprócz realizowania podstawowych zadań wychowawczo - dydaktycznych dla dwóch grup wiekowych, prowadzi szereg zajęć dodatkowych, które wszechstronnie rozwijają naszych podopiecznych. Są to:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Są to zajęcia cieszące się największym uznaniem i zainteresowaniem wśród dzieci zarówno z grupy młodszej, jak i starszej. Te zajęcia podkreślają korzyści płynące z nauczania wspomaganego przez komputer z dostępem do Internetu. Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania technologii informatycznych w procesie kształcenia to:
 • rozwijanie nie tylko umiejętności komputerowych ale również kreatywności, twórczego myślenia itp.;
 • łatwy dostęp do różnych źródeł informacji;
 • nieodzowna pomoc w diagnozie i terapii pedagogicznej;
 • szansa pogłębienia możliwości prezentacji i zastąpienia nimi metod często werbalnego nauczania;
 • źródło zabawy i rozrywki.

Podstawowym celem tych zajęć jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stworzenie im warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Jak również uczy wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwiązywaniu różnych problemów, którym dziecko będzie musiało sprostać w trakcie edukacji: polonistycznej, matematycznej, plastyczno-technicznej, muzycznej, przyrodniczej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej, regionalnej czy europejskiej.

Obecnie komputery funkcjonują wszędzie, trudno wyobrazić sobie nasze życie bez nich. Kontakt dziecka z komputerem już od najmłodszych lat jest obecnie nieunikniony. Komputer w przedszkolu może być cennym i atrakcyjnym środkiem dydaktycznym. Gry i programy edukacyjne są wykorzystywane po to by:
 • wspomagać rozwój dziecka,
 • rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi, pamięć,
 • kształtować u dzieci logiczne myślenie, wyobraźnię, kojarzenie faktów,
 • rozwijać cierpliwość, wytrwałość, samodzielność,
 • rozwijać motywację do nauki.

Komputer może być źródłem relaksu, dobrej zabawy, pod warunkiem, że nie będzie on jedynie przerwą w zajęciach ale jego częścią. Realizując program dydaktyczny łączymy zabawę z nauką, a komputer uatrakcyjnia nam te zajęcia. Wykorzystujemy go również do wyrównywania szans edukacyjnych. W "WESOŁEJ CHATCE" służy do pracy zarówno z dzieckiem zdolnym, jak i dzieckiem mającym trudności. Komputer jest kolejną pomocą edukacyjną, która pełni wiele funkcji w nauce i poznawaniu świata. Dzieci uwielbiają te zajęcia gdyż mają również czas na realizację własnych zainteresowań, czy granie w lubiane gry, na co najbardziej czekają.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Główne cele zajęć psychoedukacyjnych to:
 1. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi (zmiana sposobu zachowań).
 2. Zmniejszenie napięć i niepokojów związanych ze szkołą i z rodziną (odreagowanie emocjonalne).
 3. Zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie (zmiana sądów o rzeczywistości).

Uczęszczając na zajęcia psychoedukacyjne dzieci mają możliwość nabywania umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi: rozpoznawania, nazywania i wrażania uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, niwelowania stresu, twórczego myślenia oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-MANUALNE

Te zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem w grupie młodszej. Maluchy uwielbiają się brudzić, a tu mają okazję się wykazać. Nie każdy z naszych podopiecznych jest uzdolniony manualnie, ale każdy uwielbia tworzyć i bawić sie na tych zajęciach.

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką, pobudza do działania i wyzwala ekspresję.
Przetestowaliśmy już wszystkie techniki plastyczne, ale tym dzieci się nigdy nie nudzą. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności oraz określonego sposobu postępowania zarówno wychowawcy, jak i dziecka. W "WESOŁEJ CHATCE" poszerzamy doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne dziecka przez:
 • rysowanie kredkami świecowymi, kredą, patykiem na ziemi, na płaszczyźnie: świecą, flamastrem, pędzlem,
 • malowanie farbami,
 • konstruowanie z różnych materiałów przemysłowych oraz tworzyw sztucznych,
 • wycinanie płaskich i przestrzennych form z papieru,
 • lepienie z ciastoliny, masy solnej, plasteliny,
 • stemplowanie na papierze i płótnie,
 • budowanie z klocków i materiałów naturalnych.

Jesteśmy zdania, że brak wrażliwości na potrzeby duchowe, intelektualne dziecka przynosi niepowetowane straty. Czas spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek będzie procentować w jego dorosłym życiu. Dlatego staramy się rozwijać w dziecku zdolność myślenia i zdolność czynu, próbujemy odkryć, ujawnić i rozwinąć jego kreatywne moce.

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ "RUCHU ROZWIJAJĄCEGO" WERONIKI SHERBORNE

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:
 1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 2. świadomości przestrzeni i działania w niej,
 3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to nowy sposób wspomagający i stymulujący rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka. To program nastawiony na rozwijanie takich cech, jak poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Jest to metoda szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi. Ze względu na ogromne korzyści jakie dzieci wynoszą się z tych zajęć, a przy tym zadowolenie i uśmiech na ich twarzach, daje nam poczucie spełnienia.

ZAJĘCIA Z KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ

Kinezjologia edukacyjna jest to metoda terapii różnych zaburzeń, takich jak zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania pisania, opracowana przez dra Paula E. Dennisona. Określana jest ona mianem "gimnastyki mózgu", według jej twórcy i zwolenników skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
 • w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja).

Wprowadzenie tych zajęć do Placówki Wsparcia Dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" niosło ze sobą chęć uzyskania wymiernych rezultatów, które naszym podopiecznym okazują się być przydatne. Natomiast dzięki szybkim, zabawnym i energetyzującym ćwiczeniom dzieci świetnie sie przy tym bawią, jednocześnie efektywnie wykorzystując ten czas na rozwój.

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

Zadaniem głównym tych zajęć jest zaspokajanie potrzeb ruchowych dzieci, rozwijanie ich zainteresowań sportowych i aktywności ruchowej oraz wspieranie dzieci utalentowanych sportowo. Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego PCK "WESOŁA CHATKA" bardzo często przebywają na świeżym powietrzu ponieważ kadra placówki jest zdania, że w zdrowym ciele - zdrowy duch. Naszym ulubionym miejscem jest piękny zakątek Szczecina - Park Kasprowicza. Kiedy tylko słońce wyjrzy zza chmur, można nas tam spotkać.
Jesteśmy zwolennikami ruchu i zabaw na wolnym powietrzu, a nasze dzieciaki kochają pląsać.

Chcąc osiągnąć założone cele edukacyjne w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych placówka stara się:
 • stwarzać podopiecznym możliwości podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach i grach sportowych,
 • zapewnić dzieciom dogodne warunki do doskonalenia sprawności ruchowej i kondycji fizycznej,
 • zapoznać wychowanków z rożnymi formami rekreacji i podstawowymi dyscyplinami sportowymi
 • motywować do dbałości o własne zdrowie,
 • zapewnić atmosferę życzliwości i otwartości na potrzeby dzieci.

Ruch jest nieodzownym elementem życia. U dzieci jest nie tylko oznaką zdrowego rozwoju, ale też niezastąpionym sposobem na wyzwolenie energii, która w nich drzemie. Warto więc mieć w zanadrzu kilka pomysłów na zabawy ruchowe dla dzieci na każdą pogodę - gdy przygrzewa piękne słońce i gdy za oknem plucha i nie ma jak wyjść z placówki. Dla grupy młodszej ruch w każdej postaci jest aktywnością wyzwalającą uśmiech na ich twarzach.
Nasi podopieczni uwielbiają skakać. Skakanie nie tylko wzmacnia mięśnie nóg, ale również wpływa na koordynację, poprawia krążenie i metabolizm. Dowodem na to są liczne zabawy ruchowe, które opierają się na tej czynności: gra w klasy, skakanie na skakance, gra w gumę, skakanie w worku, skakanie na piłce. Lubiane są również zabawy z użyciem hula hop, piłki a także gry i zabawy zręcznościowe z użyciem woreczków.

"Starszaki" z kolei preferują gry i zabawy zespołowe. W centrum zainteresowania chłopców na pierwszym miejscu jest piłka nożna, dziewczyny wolą piłkę siatkową. Wykorzystujemy do tych aktywności boiska z pobliskich szkół, gdzie nasi podopieczni mają również okazję rywalizować z innymi uczniami. Boisko sportowe jest swoistym polem doskonałej zabawy, w której pojawiają się wartości poznawcze. Rywalizacja sportowa przebiega według reguł obowiązujących wszystkich uczestników, w której stawką jest poszanowanie godności ludzkiej. Sport kształci postawę stosowania w praktyce zasady fair play, prowadzenia czystego, pozbawionego oszustwa współzawodnictwa, Nie sposób zżyć się z kimś bardziej niż przez grę we wspólnej drużynie, pomagając i doradzając sobie nawzajem. Pomaga w akceptacji innych ludzi czerpaniu satysfakcji z zasłużonej wygranej i godzeniu się z porażką. Sport uczy również szacunku dla przegrywających, udzielania pomocy oraz stosowania się do reguł i regulaminów powszechnie uznawanych i akceptowanych.

Według licznych psychologów, sport pozwala także na "wyładowanie" się, co jest szczególnie istotne dla młodzieży w okresie dojrzewania. Nagromadzenie się bowiem emocji może prowadzić do agresywnego zachowania, a na tych zajęciach mogą się zaiste wyszaleć.